behandeling acuut oorsuizen in Duitsland

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "verkoper" verstaan: de eenmanszaak Edwin P.J. Bisschop Projects. Edwin P.J. Bisschop Projects staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04081898.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden en met onze aanbieding.

1.3 Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Het toepassingsgebied

2.1 De hiergenoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf Edwin P.J. Bisschop Projects, en gelden voor alle verkoophandelingen via onze websites, alsmede telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen ter attentie van ons.

2.2 Edwin P.J. Bisschop Projects behoudt het recht de Algemene Verkoopwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging op de website wordt gepubliceerd.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website of indien gewenst op te vragen via ons contactformulier.

 

Artikel 3. Aanbod/Aanvaarding

3.1 Een opdracht geplaatst door de klant is definitief als de klant akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en als het desbetreffende bedrag is ontvangen op de rekening van Edwin P.J. Bisschop Projects.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De productprijzen vermeld op onze website zijn aangegeven in Euro’s, exclusief de geldende BTW en exclusief verzendkosten. Later worden eventuele verzendkosten automatisch berekend.

4.2 Edwin P.J. Bisschop Projects behoudt het recht om te allen tijde prijzen te wijzigen.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Edwin P.J. Bisschop Projects partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

5.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5.3 Bij elk geschil, dat tussen Edwin P.J. Bisschop Projects en de wederpartij mocht ontstaan, is enkel de Rechter te Assen bevoegd.

 

Artikel 6. Verzenden

Zendingen kunnen plaatsvinden d.m.v. brievenbuspost of een standaard pakket. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van postzendingen.

Portokosten die bij de levering van goederen in rekening worden gebracht, behoren tot de vergoeding waarover belasting is verschuldigd.

Hierbij is hetzelfde BTW-tarief van toepassing als dat van die goederen. Dus bij verzending van gehoorbescherming 21%.

Levertijd bedraagt 2 à 3 werkdagen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

Bij producten:

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in na ontvangst van het product. De klant draagt de verzendkosten voor het retourneren van het product. Tijdens de bedenktijd draagt de klant de zorg voor het product om het product in verkoopbare staat te houden. De verkoper stuurt een bevestiging van het herroepingsverzoek door de klant.

Na ontvangst zullen de aankoopkosten en de initiële verzendkosten worden gerestitueerd aan de klant door middel van het door de klant gebruikte betaalmiddel.

Gehoorbescherming is een product dat om hygiënische reden niet door een andere persoon hergebruikt kan worden. Ook de Alpine Clean kan niet hergebruikt worden omdat na gebruik de inhoud niet meer klopt. Derhalve zijn deze producten verzegeld. Als de verzegeling is verbroken vervalt het recht om het product te retourneren.

Bij diensten:

De uitvoering van de diensten vindt plaats binnen de herroepingsperiode van 14 dagen gezien de aard van de werkzaamheden. Klant verklaart af te zien van het herroepingsrecht. De voorwaarden staan vermeld bij de desbetreffende dienstverlening en in geval van begeleiding, de begeleidingsovereenkomst.

 

Artikel 8. Wijzigingen en links van derden op deze website

Oorsuizen.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen, veranderingen en toevoegingen te plaatsen op elk tijdstip en zonder voorafgaande waarschuwing.

Oorsuizen.net is niet verantwoordelijk voor consequenties m.b.t. het gebruik maken van informatie op deze website alhoewel deze met grote zorgvuldigheid is samengesteld.

Oorsuizen.net is niet verantwoordelijk voor inhoud, beschikbaarheid en veiligheid van links van derden geplaatst op deze website.